2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The Three Most Common Human Papillomavirus Oncogenic Types and Their Integration State in Thai Women with Cervical Precancerous Lesions and Carcinomas  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 สิงหาคม 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Medical Virology  
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Wiley Online Library 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2014 
     ฉบับที่ 86 
     เดือน พฤศจิกายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 1911-1919 
     บทคัดย่อ To understand the potential role in cervical cancer development of the three most common high-risk human papillomavirus (HRHPVs) in Thai women, HPV genotypes and viral genome statuses in different cervical lesions were investigated. Cervical tissues consisting of no cervical intraepithelial neoplasia (84 cases), grade I cervical intraepithelial neoplasia (176 cases), grade II–III cervical intraepithelial neoplasia (91 cases), and squamous cell carcinoma (66 cases) were subjected for HPV genotyping by polymerase chain reaction (PCR) and reverse line blot hybridization assay and for HPV genome status determination by amplification of papillomavirus oncogene transcripts (APOT) assay. HPV prevalence was 28.6% in no cervical intraepithelial neoplasia, 40.3% in grade I cervical intraepithelial neoplasia, 70.3% in grade II–III cervical intraepithelial neoplasia and 86.4% in squamous cell carcinoma cases. The three most common HR-HPV types were HPV 16, 58, and 18 which were distributed in all cervical lesions. HPV physical statuses could be investigated in 4 no cervical intraepithelial neoplasias, 2 grade I cervical intraepithelial neoplasias, 28 grade II–III cervical intraepithelial neoplasias and 31 squamous cell carcinomas. The integrated-derived transcripts were found 3.6% in grade II–III cervical intraepithelial neoplasia and 48.4% in squamous cell carcinoma, whereas no viral genome integration was found in the group of no cervical intraepithelial neoplasia or grade I cervical intraepithelial neoplasia samples. The frequencies of HR-HPV integration in squamous cell carcinoma were found 40%, 100%, 20% of HPV 16, 18, and 58. This study indicates the oncogenic potential ability of the three most common HR-HPVs associated with cervical cancer progression.  
     คำสำคัญ human papillomavirus; physical status; genotype distribution; cervical cancer 
ผู้เขียน
537070011-0 น.ส. สิรินาถ อารมย์เสรี [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0