2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Model of Strengthening Active Aging Among Elderly in Northeast 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 กันยายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม GLOBALIZATION, MOBILITY AND BORDERS: Challenges and Opportunities in the Asia-Pacific 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asia Pacific Sociological Association (APSA)  
     สถานที่จัดประชุม Royal Unicvedrsity of Phnom Penh (RUPP) 
     จังหวัด/รัฐ Phnom Penh, Cambodia 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 กันยายน 2559 
     ถึง 25 กันยายน 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 13 
     Issue (เล่มที่) 13 
     หน้าที่พิมพ์ 61 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Model of strengthen active aging among elderly in Northeast Panarat Satsanasupint* Tanapuage chamaratana** Since 2005, Thailand approached to aging society and elderly population has continuely increment. The factors of strengthen active aging promote the self-sufficient elder into the quality of life including 3 pillars : 1) Health care system and Healthy, 2) Participated activities with family, community and society, and 3) Security in life cover physical and financial. The objective of research which are 1) To study the process of building social network among elder with active aging in Northeast, 2) To study the affecting factors to active aging elder in Northeast, 3) To develop Structural Equation Model (SEM) to supporting the strengthen active aging elder in Northeast, and 4) To study model of strengthen active aging among elder in Northeast. There are 3 steps of studying active aging. First, studying the process of building social network in elder by 20 elders from the project of elder wisdom. Next, studying factors of influencing active aging elder in Northeast. In case there are a lot of elder but, a number of children under 15 year-old are over the elder entire Northeast being for improving The Structural Equation Model (SEM). And, the last one taking the analysis of influencing active aging elder factors and Structural Equation Model to describe in term of promoting the strengthen active aging elderly model by interview with experts whom are involved in policy for the elderly. Also, discussing group of elderly representative in order to brainstorm new concepts being improvement in the future. Keyword : Process of building social network, Model of strengthen active aging, Elder who are active aging. * Ph.D. Candidate (Development Science), Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, Khon Kaen, 40002, Thailand. Email : angpanarat@gmail.com ** Thanapauge Chamaratana, Ph.D.(Sociology), Lecturer of Department of Social Development, Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, Khon Kaen, 40002, Thailand. Email : thanacha@kku.ac.th  
ผู้เขียน
567080004-4 นาง พนารัตน์ ศาสนะสุพินธ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0