2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Embedded Knowledge Constructing from Project Teamwork: a Case Study of a Micro Hydropower Project in the Chi River Basin, Thailand  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 ตุลาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 8th International Conference on Innovation and Knowledge Management in Asia Pacific (IKMAP 2016) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Japan Intellectual Capital Management Association (JICMA); Knowledge Management and Innovation Research Centre (KMIRC) of The Hong Kong Polytechnic University 
     สถานที่จัดประชุม ARISTON HOTEL KOBE 
     จังหวัด/รัฐ Hyogo Prefecture, Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 ตุลาคม 2559 
     ถึง 24 ตุลาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 15-23 
     Editors/edition/publisher The Japan Intellectual Capital Management Association (JICMA); Knowledge Management and Innovation Research Centre (KMIRC) of The Hong Kong Polytechnic University 
     บทคัดย่อ Since knowledge creation is vital to enhance the competitive performance of modern organization, this article thus presents processes and activities for constructing knowledge at the project level by integrating the concepts of project management and knowledge management. In addition, based on the teamwork at project-level, a number of new knowledge can be continuously generated. The micro hydropower project in the Chi-river Basin of Thailand for developing renewable energy based on community participation in rural area was selected for this study. Using documentary and project activity analyses, we found that, to accomplish the project goal, an integration of multi-disciplinary knowledge has to be employed for implementing the new knowledge using knowledge-boundary crossing processes. According to the project activities, the project team was divided into parties based on the individual knowledge and skill. Using the method of in-depth interview together with participant observation for a period of six months, it was illustrated that the new knowledge was created based on the activities of each party. In each step of activity, the new knowledge, especially embedded knowledge, increased linearly. The new knowledge obtained from one stage was used in the next stage of work. This initiated the embedded knowledge required to continuously develop the new knowledge in the next stage. The new knowledge in each stage was then adopted for completing the tasks. In addition, the process of knowledge creation in each project activities employed either technical or sophistical approaches to explain the leverage of knowledge. The study indicates that the practical working activity together with the project teamwork can be utilized as an important tool for knowledge creation. 
ผู้เขียน
547080016-5 นาง ชุติมา ไวยสุระสิงห์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0