2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 547080016-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง ชุติมา ไวยสุระสิงห์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. CHUTIMA WAISURASINGHA
    คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา สารสนเทศศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 83/2556 ลงวันที่ 27 กันยายน 2556) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) รูปแบบการจัดการความรู้ในระดับโครงการ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Knowledge Management Model at Project Level 
รายละเอียด แบบ 2.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 567/2555,คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 491/2557 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 18 พฤษภาคม 2556
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 23 พฤษภาคม 2556 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 27 พฤศจิกายน 2557
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 30 มิถุนายน 2560 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D แก้ไขก่อนเข้าปก
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ลำปาง แม่นมาตย์ คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 567/2555
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
นาย ปริญญา จินดาประเสริฐ คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 491/2557
 
 
 
ทุนอุดหนุนและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2557 ภาคปลาย             รหัสทุน 57252105
รายงานความก้าวหน้า
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การสร้างความรู้ฝังแน่นกับการเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับองค์กร: การพัฒนาวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากขยะมูลฝอย  
ชื่อวารสาร วารสารสนเทศศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 2228-8457  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 สิงหาคม 2560 
ปีที่ 35  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม - กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Embedded Knowledge Constructing from Project Teamwork: a Case Study of a Micro Hydropower Project in the Chi River Basin, Thailand  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 ตุลาคม 2559 
ชื่อการประชุม The 8th International Conference on Innovation and Knowledge Management in Asia Pacific (IKMAP 2016) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 23 ตุลาคม 2559 ถึง 24 ตุลาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Japan Intellectual Capital Management Association (JICMA); Knowledge Management and Innovation Research Centre (KMIRC) of The Hong Kong Polytechnic University 
สถานที่จัดประชุม ARISTON HOTEL KOBE  จังหวัด/รัฐ Hyogo Prefecture, Japan 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 15-23  Proceeding Paper Editors/edition/publisher The Japan Intellectual Capital Management Association (JICMA); Knowledge Management and Innovation Research Centre (KMIRC) of The Hong Kong Polytechnic University 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Knowledge Management Model for Project Level: A Research Proposal  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 พฤศจิกายน 2557 
ชื่อการประชุม 6th Workshop Asia Library & Information Science Research Group 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 3 พฤศจิกายน 2557 ถึง 3 พฤศจิกายน 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Library & Information Science, Faculty of Computer Science & Information Technology, University of Malaya, Malaysia.  
สถานที่จัดประชุม University of Malaya, Malaysia  จังหวัด/รัฐ Kuala Lumpur, Malaysia 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 52-55  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเดินทางไปต่างประเทศ
ประเภทของกิจกรรมที่เข้าร่วม ประชุมวิชาการ  ระยะเวลาที่เข้าร่วม  
วัน/เดือน/ปีที่ออกเดินทาง 21 October 2016  วัน/เดือน/ปีที่เดินทางกลับ 28 October 2016 
สถานที่ไป The 8th International Conference on Innovation and Knowledge Management in Asia Pacific (IKMAP 2016) at ARISTON HOTEL KOBE 
เมือง Hyogo Prefecture  ประเทศ Japan 

การเดินทางไปต่างประเทศ
ประเภทของกิจกรรมที่เข้าร่วม ประชุมวิชาการ  ระยะเวลาที่เข้าร่วม  
วัน/เดือน/ปีที่ออกเดินทาง 2 November 2014  วัน/เดือน/ปีที่เดินทางกลับ 4 November 2014 
สถานที่ไป 6th Workshop Asia Library & Information Science Research Group at University of Malaya, Malaysia 
เมือง Kuala Lumpur  ประเทศ Malaysia