2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Knowledge Management Model for Project Level: A Research Proposal  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 พฤศจิกายน 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 6th Workshop Asia Library & Information Science Research Group 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Library & Information Science, Faculty of Computer Science & Information Technology, University of Malaya, Malaysia.  
     สถานที่จัดประชุม University of Malaya, Malaysia 
     จังหวัด/รัฐ Kuala Lumpur, Malaysia 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 3 พฤศจิกายน 2557 
     ถึง 3 พฤศจิกายน 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 52-55 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
547080016-5 นาง ชุติมา ไวยสุระสิงห์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0