2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลของการแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเองผ่านอภิธานดรรชนีต่อการลดของคำปรากฎร่วมผิด (The Effects of Concordance-based Self-Correction on the Reduction of Collocational Errors)  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 พฤศจิกายน 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN ISSN 1906-0769 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม-ธนวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า
     บทคัดย่อ Collocations benefit effective language use, albeit its difficulty for non-native learners (Lombard, 1997). Collocations are reportedly problematic for learners to use correctly. The current study is aimed to investigate whether concordance-based self-correction has an effect on the reduction of collocational errors in written form and the students’ opinions on the concordance-based self-correction in general. Thirty-six third-year undergraduate students majoring in English were sampled for this study. A pretest-posttest, a questionnaire, and an online concordancer were used as the instrument to collect data for this study. The findings of the research disclosed positive effects of concordance-based self-correction as it could reduce collocational errors in the posttest. In addition, the findings also revealed students’ positive opinions on concordance-based self-correction. 
     คำสำคัญ Collocations, Collocational errors, Concordance-based Self-correction 
ผู้เขียน
545080022-6 นาย ไตรวุฒิ วาสนาม [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0