2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 545080022-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ไตรวุฒิ วาสนาม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TRIWUT WASANAM
    คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 35/2554) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ผลของการแก้ไขข้อผิดพลาดทางด้านคำปรากฏร่วมด้วยตนเองผ่านคอนคอร์แดนซ์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) The Effect of Concordance-based Self -Correction on Collocation Errors 
รายละเอียด แผน ก คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 275/2555 (ที่ปรึกษาเดิม),คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 311/2555 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 กรกฎาคม 2557
D อนุมัติเค้าโครง 26 สิงหาคม 2557
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 19 พฤษภาคม 2559 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สุขุม วสุนธราโศภิต คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 311/2555
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลของการแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเองผ่านอภิธานดรรชนีต่อการลดของคำปรากฎร่วมผิด (The Effects of Concordance-based Self-Correction on the Reduction of Collocational Errors)  
ชื่อวารสาร วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN ISSN 1906-0769  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 November 2016 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-ธนวาคม  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ