2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Evaluation of antidepressant-like effect of Tubtim Siam pomelo (Citrus grandis L. Osbeck) in mice model of depression 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 พฤศจิกายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 3rd international conference on pharma and food 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม University of Shizuoka 
     สถานที่จัดประชุม Nippondaira 
     จังหวัด/รัฐ Shizuoka, Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 16 พฤศจิกายน 2559 
     ถึง 18 พฤศจิกายน 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 131 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Pomelo (Citrus grandis L. Osbeck), the largest of all citrus fruits is the native fruit of great economic in Thailand. The study aimed to assess antidepressant effect of extract from juice and juice sac of Tubtim Siam (TS) pomelo on unpredictable chronic mild stress (UCMS). UCMS has been used as a model of depression in animal model. UCMS paradigm involves the exposure of mice to a variety of relatively mild unpredictable stressors in a random order for 6 weeks. Three weeks after stating the UCMS procedure, mice were administered TS daily (250 and 500 mg/kg, p.o.) or imipramine (20 mg/kg, i.p.). Antidepressant activity was investigated using tail suspension test (TST), forced swimming test (FST), locomotor activity test and level of serum corticosterone. The extract of TS of both doses significantly decreased immobility time in both TST and FST without the effect on locomotor activity as well as giving imipramine. TS extract also significantly reduced the level of serum corticosterone in mice. The results of this study suggest that TS extract seems to be mediated by decreasing the activity of hypothamic-pituitary-adrenal axis in hippocampus brain. 
ผู้เขียน
575150006-8 น.ส. จุฑามาศ มณีเนตร [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล Poster Presentation Award 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล University of Shizuoka 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 18 พฤศจิกายน 2559 
แนบไฟล์
Citation 0