2012 ©
             Publication
Journal Publication
Research Title ปัจจัยการย้ายถิ่นของแรงงานสตรีลาวในจังหวัดอุดรธานี 
Date of Distribution 21 October 2016 
Conference
     Title of the Conference การประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการ CSD สัมพันธ์ครั้งที่ 15 การพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง 
     Organiser หลักสูตการพัฒนาชุมชน 
     Conference Place คณะมนุชยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     Province/State ประเทศไทย 
     Conference Date 30 January 2016 
     To 31 January 2016 
Proceeding Paper
     Volume
     Issue
     Page 145-156 
     Editors/edition/publisher  
     Abstract บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง “การสร้างเครือข่ายทางสังคมของแรงงานสตรีลาวย้ายถิ่นในจังหวัดอุดรธานีประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยการย้ายถิ่นของแรงงานสตรีลาวย้ายถิ่นในจังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย โดยใช้กรอบแนวคิดของ Lee Everette S (1966) สำหรับการวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยในเชิงคุณภาพ (QualitativeMethods) จากวิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม จากการกำหนดผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ได้แก่ แรงงานสตรีลาวที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายที่ย้ายถิ่นเข้ามาทำงานในประเทศไทย จำนวน 15 ราย โดยคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูลสำคัญดังกล่าวด้วยวิธีบอกต่อ (Snowball Technique) ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเพราะเห็นว่ามีความเหมาะสมในการใช้เพื่อนำมาศึกษาวิเคราะห์ให้เห็นถึงกระบวนการย้ายถิ่นทั้งก่อนและหลังการย้ายถิ่น บทความนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษาบริบทการย้ายถิ่นของแรงงานสตรีลาวในจังหวัดอุดรธานี โดยมีอยู่ด้วยกัน 2 ปัจจัยคือ (1) ปัจจัยผลักดันจากประเทศที่แรงงานเคลื่อนย้ายออกได้แก่ ความยากจนและค่านิยมระดับค่าจ้างที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับต่างประเทศ อัตราการวางงานอยู่ในระดับสูงการ ขาดสิ่งจูงใจสำหรับความก้าวหน้าในอาชีพ นโยบายกำลังคนที่ไม่เหมาะสม (2) ปัจจัยดึงดูดในประเทศที่แรงงานเคลื่อนย้ายเข้า ได้แก่ ระดับค่าจ้างและเงินเดือนที่สูงกว่าในประเทศบ้านเกิดของแรงงานค่านิยมและสิ่งจูงใจจากประเทศที่ต้องการย้ายไปทำงาน ความก้าวหน้าของอาชีพในการทำงาน ความสีวิไลและความสะดวกสบายในการทำงาน นอกจากนี้ระบบเครือญาติ และเพื่อนจากหมู่บ้านเดียวกันยังคงมีความสำคัญอย่างมากต่อการย้ายถิ่น  
Author
575080100-5 Mr. CHANTHALA VANHNAHONG [Main Author]
Humanities and Social Sciences Master's Degree

Peer Review Status มีผู้ประเมินอิสระ 
Level of Conference ชาติ 
Type of Proceeding Full paper 
Type of Presentation Oral 
Part of thesis true 
Presentation awarding false 
Attach file
Citation 0