2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Two new bioactive iridoids from Rothmannia wittii 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 กรกฎาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Fitoterapia 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2016 
     ฉบับที่ 113 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 97-101 
     บทคัดย่อ The first reported study of the isolation and identification of compounds from the bark and fruit of Rothmannia wittii yielded two new iridoids, 6β-hydroxy-10-O-acetylgenipin (1) and 10-O-acetylmacrophyllide (2) together with six known iridoids; 6β-hydroxygenipin (3), genipin (4), garjasmine (5), cerbinal (6), and mixture of β- gardiol (7) and α-gardiol (8); benzoic acid (9); vanillic acid (10); and stigmasterol (11). Their structures were elucidated by spectroscopic methods. Iridoid 1 showed antimycobacterial activity against Mycobacterium tuberculosis with a MIC value of 12.50 μg/mL. Iridoid 2 showed cytotoxicity against the NCI-H187 cancer cell line with an IC50 value of 6.82 μg/mL. In addition, 2 and 5 exhibitedweak cytotoxic activity against KB andMCF-7 cell lines, while 4 was active against the NCI-H187 cancer cell line. 
     คำสำคัญ Rothmannia wittii, Iridoid, Macrophyllide, Genipin, Garjasmine, Cerbinal 
ผู้เขียน
547020014-5 นาย ณัฐพงศ์ ชัยภักดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0