2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Association of Atorvastatin and Lipid Parameters with Clopidogrel Responsiveness in Thai Patients with Acute Coronary Syndrome  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 ธันวาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 3rd Pan-Asian Biomedical Science Conference 2016 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Biomedical Science Programme,School of Diagnostic & Applied Health Sciences, Faculty of Health Sciences, Universiti Kebangsaan Malaysia,  
     สถานที่จัดประชุม The Premiera Hotel Kuala Lumpur, Malaysia 
     จังหวัด/รัฐ Kuala Lumper 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 7 ธันวาคม 2559 
     ถึง 8 ธันวาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 56-57 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Atorvastatin co-administered with clopidogrel is generally used in patients with acute coronary syndrome (ACS). Due to their common metabolite, clopidogrel low responsiveness and high platelet reactivity may occur. However, there has been much controversy regarding possible drug interactions via this pathway. Furthermore, high platelet aggregation in hyperlipidemia patients has been widely described. The present study therefore aimed to investigate the effect of atorvastatin and lipid parameters on clopidogrel responsiveness in Thai ACS subjects. The closure times (CT) was determined in 36 ACS subjects undergoing percutaneous coronary intervention by using platelet function analyzer-200. The CT ≤ 106 and exceeding 106 seconds were classified as clopidogrel low-responder and clopidogrel responder, respectively. Lipid parameters including serum total cholesterol (TC), triglycerides (TG), high-density lipoprotein-cholestesterol (HDL-C) and low-density lipoprotein-cholesterol (LDL-C) were measured in all subjects. The results demonstrated that the CT was significantly lower in atorvastatin concomitant than those in non-concomitant use with clopidogrel (p=0.019). Interestingly, atorvastatin co-administered with clopidogrel revealed an increased risk for clopidogrel low responsiveness compared to clopidogrel without atorvastatin [OR (95%CI) = 6.1 (1.3, 31.1)]. The levels of TC, LDL-C, and LDL-C/HDL-C ratio in clopidogrel low-responder were significantly higher than those in responder group (p=0.039, 0.021, and 0.049, respectively). Moreover, high levels of TC and LDL-C were associated with an increased risk of clopidogrel low responsiveness [OR (95% CI) = 1.02 (1.00, 1.04) and 1.03 (1.00, 1.06), respectively]. In conclusion, these findings confirmed that lipid parameters and coadmistration of atorvastatin with clopidogrel were associated with clopidogrel responsiveness in Thai ACS subjects. Key words: ACS; atorvastatin; clopidogrel; lipid parameters; PFA-200  
ผู้เขียน
557100009-4 นาย ศรสิทธิ์ จิรังดา [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0