2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Study of mirror uses on electricity generation of solar cell 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 เมษายน 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร KKU Engineering Journal 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร KKU Engineering Journal 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 43 
     ฉบับที่ S1 
     เดือน November
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 141-143 
     บทคัดย่อ The electricity generation of solar cell with increasing light intensity by using the mirror is investigated in this work. In this experiment, there are two cases: the electricity generation of solar cell with and without the mirror. The solar cells install at lifted angle of 15 with the horizontal plane and turned on the south. In the 2nd case, the mirror can increase the light intensity by light reflection from the mirror only in low intensity period. The results show that the light intensity and the current of solar cell with the mirror increase about 22.6 and 14 %, respectively. However, the voltage of solar cell with and without mirror is almost the same value.  
     คำสำคัญ Solar cell, Light intensity, Mirror, Light reflection 
ผู้เขียน
585040101-8 นาย ปริญญา ธุระพระ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0