2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 585040101-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ปริญญา ธุระพระ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PARINYA TURAPRA
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมพลังงาน แผน ข (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ(ไทย) การศึกษาผลของการใช้กระจกเงาที่มีต่อการกำเนิดไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ 
ชื่อการศึกษาอิสระ(อังกฤษ) IMPACT STUDY OF MIRROR USES ON ELECTRICITY GENERATION OF SOLAR CELL 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 22 มีนาคม 2559 อนุมัติ
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 9 ตุลาคม 2559 คำสั่งคณะที่ 841/2559 ลว. 20 กันยายน 2559
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 25 ตุลาคม 2559 ผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. อาคม แก้วระวัง คำสั่งคณะที่ 396/2559 ลว. 13 พฤษภาคม 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Study of mirror uses on electricity generation of solar cell 
ชื่อวารสาร KKU Engineering Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร KKU Engineering Journal 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 April 2016 
ปีที่ 43  ฉบับที่ S1 
เดือน November  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า 141-143  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ