2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ SOCIAL NETWORKS OF ACTIVE AGEING ELDERLY IN NORTHEST, THAILAND. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 มกราคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Business Economics, Social Science & Humanities (BESSH-2017) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ACADEMIC EORA 
     สถานที่จัดประชุม Shinjuku New City Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Tokyo, Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 26 มกราคม 2560 
     ถึง 27 มกราคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 411 
     Issue (เล่มที่) 12 
     หน้าที่พิมพ์ 17 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ SOCIAL NETWORKS OF ACTIVE AGEING ELDERLY IN NORTHEST, THAILAND. Mrs.Panarat satsanasupint* Dr.Tanapuage Chamaratana** The objective of this study to study social networks of active ageing elderly in Northeast, Thailand. The data collected by 20 elderly who is local wisdom and selected by the first of a list of people who attended the event as often as possible in Kalasin Province, Thailand. Then collected the important information by snowball technique. Data were collected using in-depth interviews by Semi-Structured Interview technique (SSI) with interview guideline as a tool to collect data and the engaged participant observation and non-participant observation. Data analyzed by content analysis by ATLAS.ti and present data using descriptive analysis as described by the table diagram to explain the facts and figures. We found that active ageing of local wisdom, Health; the most healthy. Security; everyone owner of home and permanent and living more than 10 years, most of the revenue from work and enough for living, but no savings. The participation; the most they can join activities with community, someone is majority leader in the activities of the community and a respectable member of the community. Most of group was born from a group with similar interests. A small group and have purpose of the required knowledge with the help of community members and they have treaty. Relationship structure networks member are equal. The relationships is learning process. The activities in networks is very encourageing. The achievement of the networks they wish to expand their knowledge networks that contribute to learning, exchange productivities, they can solve the problem and better self-reliance. Keyword: Social Networks, active ageing elderly, local wisdom, Thailand * Ph.D. Candidate (Development Science), Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, Khon Kaen, 40002, Thailand. Email : angpanarat@gmail.com **Ph.D.(Sociology), Lecturer of Department of Social Development, Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, Khon Kaen, 40002, Thailand. Email : thanacha@kku.ac.th **Committee in Research Group on Wellbeing and Sustainable Development, Khon Kaen University, Khon Kaen, 40002, Thailand.  
ผู้เขียน
567080004-4 นาง พนารัตน์ ศาสนะสุพินธ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0