2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Antifertility effects of Leucaena leucocephala aqueous shoot tips plus young leaves extract in adult male rats 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 มกราคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 2nd International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM2017)  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Asia Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Bangkok 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 25 มกราคม 2560 
     ถึง 27 มกราคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 198 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Introduction: Recently, the antifertility studies of plant or herb are conducting to search for male contraceptive plants that can reduce the side effects from synthetic contraceptives. Although Leucaena leucocephala (LL) can cause hair loss and infertility in cattle, the antifertility effects of LL have never been systemically reported. Therefore, this study aimed to investigate effects of LL aqueous shoot tips plus young leaves extract on reproductive system in male rats. Methods: Shoot tips plus young leaves of LL were harvested in Khon Kaen province. Ten male rats were divided into two groups; control group was orally received with distilled water and LL group was received with 1500 mg/kg BW of LL extract for consecutive 60 days. Results and Discussion: The results showed that LL-treated rats had significant increases of malondialdehyde level, percentage of sperm acrosome reaction, and abnormal sperm head as compared with the control. Additionally, LL extract significantly reduced the sperm count, follicle-stimulating and testosterone hormone levels, and expression of testicular steroidogenic acute regulatory (StAR) protein. Moreover, seminiferous tubular atrophy and few germ cells in some tubules were observed in LL-treated rats. However, the extract had no adverse effect on body and reproductive organ weights, luteinizing hormone level, and expression of tyrosine phosphorylated proteins. Conclusion: These findings suggested that aqueous shoot tips plus young leaves extract of LL has male antifertility property in rats. 
ผู้เขียน
577070005-9 นาย จาตุรณต์ บุรวัฒน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
577070021-1 น.ส. สุภัจฉรี อรัญ
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
567070006-6 น.ส. วรรณิศา สุโขรัมย์
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
587070006-8 นาย อภิฉกรรจ์ สัมปัญนัง
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล Bronze Medal Award (oral presentation) 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 27 มกราคม 2560 
แนบไฟล์
Citation 0