2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Phyllanthus emblica L. leaves extract ameliorates testicular damages in chronic stress rats  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 มกราคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 2nd International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM2017) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Asia Hotel  
     จังหวัด/รัฐ Bankok 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 25 มกราคม 2560 
     ถึง 27 มกราคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 199 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Introduction: Stress adversely affects male reproductive organs, causing infertility. Although various parts of Phyllanthus emblica L. (PE) extract have been shown to have high antioxidant capacity, protective effects of PE leaves extract on male reproductive parameters in chronic stress have never been elucidated. This study aimed to investigate effects of PE aqueous leaves extract on testicular protein markers in chronic stress rats. Methods: Male rats were divided into 4 groups (control, chronic stress [CS], PE 50, and 100 mg/kgBW+CS). In treatment group, animals were fed with different doses of PE extract before chronic stress induction by immobilization (4h/day) and forced-cold swimming (15 min/day) for 40 consecutive days. The sperm quality, testicular histology, and levels of corticosterone, testosterone, and malondialdehyde (MDA) were examined. The expressions of testicular steroidgenic acute regulatory (StAR) and tyrosine phosphorylated proteins were analyzed by immuno Western blot. Results: PE significantly increased sperm concentration and decreased corticosterone and MDA levels, sperm head abnormality (%), and acrosome reacted sperm (%) in CS rats. PE could also minimize testicular histopathology in CS rats. Moreover, PE altered the intensity of tyrosine phosphorylated proteins (14, 51, and 60 kDas), except of StAR protein in CS testis. Conclusion: PE leaves extract can prevent testicular damages in chronic stress rats.  
ผู้เขียน
577070021-1 น.ส. สุภัจฉรี อรัญ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
577070005-9 นาย จาตุรณต์ บุรวัฒน์
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
567070006-6 น.ส. วรรณิศา สุโขรัมย์
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
587070006-8 นาย อภิฉกรรจ์ สัมปัญนัง
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล Golden Medal Award (รางวัลที่ 1) 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล aFculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 27 มกราคม 2560 
แนบไฟล์
Citation 0