2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Neuroprotective Effects of Aged Garlic Extract on Cognitive Dysfunction and Neuroinflammation Induced by β-Amyloid in Rats 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 ธันวาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Nutrients 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน January
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 24 
     บทคัดย่อ Neuroinflammation is pathological evidence of Alzheimer’s disease (AD) that likely starts as a host defense response to the damaging effects of the β-amyloid (Aβ) deposits in the brain. The activation of microglia may promote the neurodegenerative process through the release of proinflammatory cytokines, such as interleukin-1β (IL-1β) and tumor necrosis factor-α (TNFα), which may lead to neuronal damage and eventual death. Aged garlic extract (AGE) has been reported to have multiple biological activities, including anti-inflammatory effects. Therefore, the objective of this study was to investigate the effect of AGE on Aβ (1-42)-induced cognitive dysfunction and neuroinflammation. Adult male Wistar rats were given AGE (125, 250, and 500 mg/kg BW, body weight), orally administered, daily for 56 days. They were then injected with 1 μL of aggregated Aβ (1-42) into the lateral ventricles; bilaterally. Seven days later, their recognition memory was evaluated using a novel object recognition (NOR) test. Then the rats were sacrificed to investigate the alteration of microglia cells, IL-1β and TNFα in the cerebral cortex and hippocampus. The results indicated that AGE at doses of 250 and 500 mg/kg BW significantly improved short-term recognition memory in cognitively impaired rats. In addition, AGE significantly minimized the inflammatory response by reducing the activation of microglia and IL-1β to the levels found in the control, which is similar to the results found in Celebrex-treated rats. In conclusion, AGE may be useful for improving the short-term recognition memory and relieve the neuroinflammation in Aβ-induced rats. 
     คำสำคัญ aged garlic extract, Alzheimer’s disease, β-amyloid, neuroinflammation, neuroprotection, object recognition 
ผู้เขียน
555070011-8 น.ส. นุชรีพร นิลเลิศ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0