2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 555070011-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. นุชรีพร นิลเลิศ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NUTCHAREEPORN NILLERT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา กายวิภาคศาสตร์  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา กายวิภาคศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของสารสกัดกระเทียมหมักต่อการเรียนรู้และความจำ และฤทธิ์ต้านการอักเสบในหนูทดลองที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยโปรตีนบีต้าแอมีลอยด์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Effect of aged garlic extract on cognitive performance and anti-inflammation in B-amyloid induced rats 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 เมษายน 2557 คำสั่งที่ 599/2557 ลว 4 เม.ย.57
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 8 มิถุนายน 2558 คำสั่งที่ 965/2558 ลว. 8 มิ.ย.58
F แจ้งผลสอบ 22 กรกฎาคม 2558 สอบผ่าน มีแก้ไข ผลสอบ Good
F รับรองการแก้ไข 28 สิงหาคม 2558
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 10 มีนาคม 2560
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 29 ตุลาคม 2558 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D เหลือ1รายการ
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วนัสนันท์ แป้นนางรอง คำสั่งที่ 861/2556 ลว 23 พ.ค.56
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. บังอร ศรีพานิชกุลชัย คำสั่งที่ 1107/2556 ลว 28 มิ.ย.56
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Neuroprotective Effects of Aged Garlic Extract on Cognitive Dysfunction and Neuroinflammation Induced by β-Amyloid in Rats 
ชื่อวารสาร Nutrients 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 December 2016 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน January   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า 24  การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของสารสกัดกระเทียมหมักในการทดสอบความสามารถการจดจำวัตถุ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 พฤษภาคม 2557 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 7 พฤษภาคม 2557 ถึง 9 พฤษภาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และสมาคมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย 
สถานที่จัดประชุม ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว  จังหวัด/รัฐ พิษณุโลก 
Proceeding Paper Volume 37  Proceeding Paper Issue ISSN 1905-8748 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 89-91  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper