2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ In vivo anti-inflammatory activities of G. mangostana pericarp extract in a mouse superficial skin MRSA infection model 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 มีนาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 9th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2017 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University 
     สถานที่จัดประชุม Faculty of pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University 
     จังหวัด/รัฐ ุอุบลราชธานี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 11 มีนาคม 2560 
     ถึง 12 มีนาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2017 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 147 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
597150011-1 น.ส. นิธิมา ตติยอภิรดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0