2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597150011-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. นิธิมา ตติยอภิรดี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NITIMA TATIYAAPHIRADEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 124/2560 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดเปลือกมังคุดในภาวะเหนี่ยวนำการติดเชื้อสแตฟฟี่โลค็อคคัส ออเรียสสายพันธ์ดื้อยาเมธิซิลลินที่ผิวหนังและภาวะลำไส้อักเสบที่เหนี่ยวนำด้วยเด็กแทรนซัลเฟตโซเดียมในตัวแบบหนูถีบจักร 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Study on anti-inflammatory activity of Garcinia mnagostana Linn. pericarp extract in methicillin-resistant staphylococcus aureus-induced superficial skin infection and dextran sulfate sodium-induced ulcerative colitis in mouse models 
รายละเอียด ดุษฎีนิพนธ์ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 19 มีนาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 23 มีนาคม 2561 ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 มีนาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 29 มีนาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์  
สถานะการส่งเล่ม B นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว (Already returned for editing)
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. กนกวรรณ จารุกำจร คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 105/2560 ลว.31 มีค.2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Oxidative stress exacerbates dextran sulfate sodium-induced ulcerative colitis in ICR mice 
ชื่อวารสาร Biologia 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 พฤษภาคม 2563 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ Immune response and inflammatory pathway of ulcerative colitis 
ชื่อวารสาร Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร DE GRUYTER 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 June 2018 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3
ชื่อบทความ Anti-inflammatory effect of Garcinia mangostana Linn. pericarp extract in methicillin-resistant Staphylococcus aureus-induced superficial skin infection in mice 
ชื่อวารสาร Biomedicine & Pharmacotherapy 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ELSEVIER 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 December 2018 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4
ชื่อบทความ Determination of α -mangostin in Garcinia mangostana Linn. pericarp extract and its in vitro antioxidant capacity 
ชื่อวารสาร วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน (Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 April 2018 
ปีที่ 14  ฉบับที่
เดือน April-June  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5
ชื่อบทความ Induction of Colitis in Experimental Animals : A Review 
ชื่อวารสาร วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน (Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 November 2017 
ปีที่ 13  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า 1-10  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Dextran Sulfate Sodium Induced Ulcerative Colitis in Mice via Oxidative Stress Pathway  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 เมษายน 2562 
ชื่อการประชุม The 11th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2019  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 16 มีนาคม 2562 ถึง 17 มีนาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
สถานที่จัดประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จังหวัด/รัฐ มหาสารคาม 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 73  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Anti-inflammatory Effects of Erythromycin Against Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA)-Induced Superficial Infection in Tape Stripping Mouse Model 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 31 มีนาคม 2560 
ชื่อการประชุม The 18th Khon KAen Veterinary Annual Conference (KVAC 2017) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 30 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม AVANI Khon Kaen Hotel and Covention Centre  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 77  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Leucocyte recruitment associates dextran sulfate sodium-induced ulcerative colitis in ICR mice 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 พฤษภาคม 2562 
ชื่อการประชุม The 4th MSU International Veterinary Conference 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 21 พฤษภาคม 2562 ถึง 22 พฤษภาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Veterinary Sciences, Mahasarakham University 
สถานที่จัดประชุม Animal Hospital, Faculty of Veterinary Sciences, Mahasarakham Universit  จังหวัด/รัฐ มหาสารคาม 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 23  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 
ชื่อรางวัล The best oral presentation  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effects of dextran sulfate sodium on colitis induction in Caco-2 cells 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 พฤศจิกายน 2560 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ วันคล้ายสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 14 ปี 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 21 พฤศจิกายน 2560 ถึง 21 พฤศจิกายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
สถานที่จัดประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จังหวัด/รัฐ มหาสารคาม 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 21  Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 
ชื่อรางวัล รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยโดยวาจาระดับดีมาก สาขา Biomedicine  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 5
ชื่อบทความที่เผยแพร่ In vivo anti-inflammatory activities of G. mangostana pericarp extract in a mouse superficial skin MRSA infection model 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 มีนาคม 2560 
ชื่อการประชุม 9th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2017 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 11 มีนาคม 2560 ถึง 12 มีนาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University 
สถานที่จัดประชุม Faculty of pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University  จังหวัด/รัฐ ุอุบลราชธานี 
Proceeding Paper Volume 2017  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 147  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 6
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Dextran Sulfate Sodium-Induced Colitis in Intestinal Epithelial Cells (Caco-2) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 มีนาคม 2561 
ชื่อการประชุม The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2018 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 17 มีนาคม 2561 ถึง 18 มีนาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 22  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 7
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A dextran sulfate sodium-induced ulcerative colitis in ICR mouse model 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 มีนาคม 2562 
ชื่อการประชุม 35th International Annual Meeting in Pharmaceutical Sciences (IAMPS35) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 8 มีนาคม 2562 ถึง 8 มีนาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University 
สถานที่จัดประชุม Eastin hotel, Makkasan  จังหวัด/รัฐ Bangkok 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 103  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 8
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Alpha-mangostin ameliorates dextran sulfate sodium-induced ulcerative colitis in ICR mice 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 พฤศจิกายน 2562 
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 16 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 21 พฤศจิกายน 2562 ถึง 21 พฤศจิกายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
สถานที่จัดประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จังหวัด/รัฐ มหาสารคาม 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 
ชื่อรางวัล Good oral presentation  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 9
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Anti-inflammatory activity of Garcinia mangostana pericarp extract on dextran sulfate sodium-induced ulcerative colitis ICR mice 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 
ชื่อการประชุม The 12th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2019  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
สถานที่จัดประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัด/รัฐ อุบลราชธานี 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 56  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 
ชื่อรางวัล Excellent Oral presentation  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รับรางวัล 1
ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล Effects of dextran sulfate sodium on colitis induction in Caco-2 cells  
ชื่อรางวัล Good Oral presentation in Biomedicine  
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล Faculty of Medicine, Mahasarakham university   วันที่รับมอบรางวัล 21 พฤศจิกายน 2560 
สถานที่จัด โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ประเทศ/รัฐ ไทย 

วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รับรางวัล 2
ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล Leucocyte recruitment associates dextran sulfate sodium-induced ulcerative colitis in ICR mice 
ชื่อรางวัล The best oral presentation 
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วันที่รับมอบรางวัล 22 พฤษภาคม 2562 
สถานที่จัด โรงพยาบาลสัตว์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประเทศ/รัฐ ไทย 

วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รับรางวัล 3
ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล Alpha-mangostin ameliorates dextran sulfate sodium-induced ulcerative colitis in ICR mice 
ชื่อรางวัล Good oral presentation 
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วันที่รับมอบรางวัล 21 พฤศจิกายน 2562 
สถานที่จัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประเทศ/รัฐ ไทย 

วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รับรางวัล 4
ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล Anti-inflammatory activity of Garcinia mangostana pericarp extract on dextran sulfate sodium-induced ulcerative colitis ICR mice 
ชื่อรางวัล excellent oral presentation 
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วันที่รับมอบรางวัล 16 กุมภาพันธ์ 2563 
สถานที่จัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประเทศ/รัฐ ไทย