2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Induction of Colitis in Experimental Animals : A Review 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 พฤศจิกายน 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน (Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 13 
     ฉบับที่
     เดือน ตุลาคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 1-10 
     บทคัดย่อ Inflammatory bowel disease (IBD) is a complex multifactorial disease that involves all or part of digestive tract consists of two forms; Crohn’s disease (CD) and ulcerative colitis (UC). However, the etiology of the disease remains elusive and unclear. Hence, an experimental animal model becomes to be recognized as a valuable method and indispensable tool to provide a wide range of options for investigating the mechanism and disease pathophysiology and also facilitate the study on preclinical design to target specific components. The objective of this review is to summarize models for induction of colitis in experimental animals. These models are categorized by the principles and causes of colitis induction, in which these are divided into 4 categories, i.e., chemical induced colitis model, bacterial induced colitis model, adoptive cell transferred colitis model, and transgenic or gene- knockout colitis model. Thus, the optimal model is individual consideration depended on the aim of the study to obtain the informative and applicable data. 
     คำสำคัญ Colitis, Inflammatory bowel disease, Animal model 
ผู้เขียน
597150011-1 น.ส. นิธิมา ตติยอภิรดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0