2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Determination of α -mangostin in Garcinia mangostana Linn. pericarp extract and its in vitro antioxidant capacity 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 เมษายน 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน (Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 14 
     ฉบับที่
     เดือน April-June
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Garcinia mangostana Linn. or mangosteen is known as the queen of fruit due to its pleasant taste and various pharmacological properties. The pericarp of G. mangostana enriched with biological active secondary metabolites, xanthones, and showed anti-inflammatory, antibacterial, and antioxidant activities. Objectives: This study aimed to determine α-mangostin content in G. mangostana pericarp extract and investigate in vitro antioxidant capacity of the extract. Methods: The G. mangostana pericarp was extracted in distilled water (GM-DW), ethanol (GM-EtOH), and methanol (GM-MeOH) by soxhlet extraction. The content of α-mangostin in each extract was determined by high performance liquid chromatography (HPLC). In vitro antioxidant capacities, 2,2-azinobis-3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid (ABTS), hydroxyl (OH•), and superoxide radical scavenging (O2•), including metal chelating capacities of the extracts were determined. Lipid peroxidation was also analyzed. Results: The GM-EtOH (17.93±0.08% dry weight) had higher α-mangostin content than the GM-MeOH (11.38±1.86% dry weight) whereas α-mangostin in the GM-DW was not detected. GM-EtOH exhibited the lowest 50% inhibitory concentration (IC50) of ABTS activity (0.26±0.15 mg/mL) while GM-DW showed the lowest IC50 of scavenging activities against superoxide radicals, metal chelating, and lipid peroxidation (0.49±0.08, 1.84±0.31, and 4.14±1.57 mg/mL, respectively). However, there was no significant difference among three parts of the extracts and ascorbic acid in hydroxyl scavenging capacity. Conclusion: These findings revealed the in vitro antioxidant capacity of the G. mangostana pericarp extracts due to aqueous constituents, at least phenolics and tannins, and α-mangostin. Keywords: mangosteen, ABTS radical, superoxide radical, hydroxyl radical, metal chelating, lipid peroxidation 75 However, further investigation on in vivo antioxidant activity is required to assure the antioxidant potential of the G. mangostana pericarp extracts. 
     คำสำคัญ mangosteen, ABTS radical, superoxide radical, hydroxyl radical, metal chelating, lipid peroxidation 
ผู้เขียน
597150011-1 น.ส. นิธิมา ตติยอภิรดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0