2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Anti-inflammatory Effects of Erythromycin Against Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA)-Induced Superficial Infection in Tape Stripping Mouse Model 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 31 มีนาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 18th Khon KAen Veterinary Annual Conference (KVAC 2017) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม AVANI Khon Kaen Hotel and Covention Centre 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 30 มีนาคม 2560 
     ถึง 31 มีนาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 77 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
597150011-1 น.ส. นิธิมา ตติยอภิรดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0