2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Leucocyte recruitment associates dextran sulfate sodium-induced ulcerative colitis in ICR mice 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 พฤษภาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 4th MSU International Veterinary Conference 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Veterinary Sciences, Mahasarakham University 
     สถานที่จัดประชุม Animal Hospital, Faculty of Veterinary Sciences, Mahasarakham Universit 
     จังหวัด/รัฐ มหาสารคาม 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 21 พฤษภาคม 2562 
     ถึง 22 พฤษภาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 23 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Background: Ulcerative colitis (UC) is an idiopathic inflammatory disorder. Pathophysiological mechanism of UC remains unclear; it could be characterized by inflammatory response in colon. A pro-inflammatory cytokine, tumor necrosis factor alpha (Tnf-α), plays a key role to activate leucocyte recruitment via enhancing adhesion molecules, namely intercellular adhesion molecule 1 (Icam-1) and vascular cell adhesion molecule 1 (Vcam-1), and a chemokine monocyte chemoattractant protein 1 (Mcp-1). This study focused on how inflammatory pathway associated dextran sulfate sodium (DSS)-induced UC in outbred ICR mice. Methods: A 21% (w/v) aqueous solution of DSS (MW 40 kDa) was prepared. Male ICR mice (6 weeks old) were orally administrated a 0.25 mL-aliquot of DSS solution 4 times a day for 4 and 7 consecutive days. The control mice were simply given sterile water. At the end of UC induction, colons were collected to examine expressions of Tnf-α, Mcp-1, Icam-1, and Vcam-1 mRNA by RT-qPCR. Results: DSS significantly elevated the expression of Tnf-α and Mcp-1 mRNA compared to the control at both day 4 and day 7 of the UC induction. The mRNA levels of Icam-1 and Vcam-1 were up-regulated in the DSS-treated mice with a significant difference from the controls on the day 7 of induction. Conclusion: These findings revealed the activation of leucocyte recruitment as the pathophysiological mechanism, at least in part, of the DSS-induced UC in ICR mice.  
ผู้เขียน
597150011-1 น.ส. นิธิมา ตติยอภิรดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล The best oral presentation 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 22 พฤษภาคม 2562 
แนบไฟล์
Citation 0