2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Anti-inflammatory activity of Garcinia mangostana pericarp extract on dextran sulfate sodium-induced ulcerative colitis ICR mice 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 12th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2019  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     สถานที่จัดประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     จังหวัด/รัฐ อุบลราชธานี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 15 กุมภาพันธ์ 2563 
     ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 56 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
597150011-1 น.ส. นิธิมา ตติยอภิรดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล Excellent Oral presentation 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 16 กุมภาพันธ์ 2563 
แนบไฟล์
Citation 0