2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รับรางวัล
ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล Leucocyte recruitment associates dextran sulfate sodium-induced ulcerative colitis in ICR mice
ชื่อรางวัล The best oral presentation
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่รับมอบรางวัล 22 พฤษภาคม 2562
สถานที่จัด โรงพยาบาลสัตว์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเทศ/รัฐ ไทย 
ผู้เขียน
597150011-1 น.ส. นิธิมา ตติยอภิรดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

แนบไฟล์