2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ RELATIONSHIP BETWEEN GLUCOSE-6-PHOSPHATE DEHYDROGENASE DEFICIENCY AND UGT1A1 GENOTYPES IN NEONATES WITH HYPERBILIRUBINEMIA 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 เมษายน 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร The SEAMEO Regional Tropical Medicine and Publ ic Health Network (SEAMEO TROPMED Network) 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 48 
     ฉบับที่
     เดือน May
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Hyperbilirubinemia is one of the most common problems in neonates. Homozygosity of substitution/indel in coding and promoter regions of UGT1A1 (encoding uridine diphosphate glucuronosyl transferase 1A1) have been reported to pose additional risk factors for hyperbilirubinemia in glucose-6-phophate dehydrogenase (G6PD-deficient neonates. The relationship between these mutations on neonatal hyperbilirubinemia has not been investigated in the northeast Thailand. UGT1A1 TA(7) promoter mutation and 211G>A variant were analyzed in 108 G6PD-normal and 111 -deficient neonates with hyperbilirubinemia. There are significant differences in peak total serum bilirubin level among G6PD-normal and -deficient neonates carrying wild type UGT1A1 (n = 67 and 53 respectively), 211A/A (n = 1 and 1), TA(7)/TA(7) (n = 1 and 1), 211G/A (n = 12 and 17), and TA(6)/TA(7) (n = 20 and 12). Percent hospital re-admission with hyperbilirubinemia is significantly lower in neonates carrying UGT1A1 TA(6)/TA(7). Further studies with a larger study population are needed to verify these findings. 
     คำสำคัญ G6PD deficiency, UGT1A1, neonatal hyperbilirubinemia, northeastern Thailand 
ผู้เขียน
537100039-3 นาง นพมาศ เข็มทองหลาง [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ
577090011-2 น.ส. สุมาลัย เดชโยธิน
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0