2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ พลวัตของรูปแบบบ้านเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 ตุลาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 16854489 
     ปีที่ 15 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 1-16 
     บทคัดย่อ าคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย หรือ “ภาคอีสาน” เป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายของรูปแบบบ้านเรือน อันเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมในการปลูกสร้างบ้านเรือนของกลุ่มชนหลากชาติพันธุ์ที่ตั้งถิ่นฐานในภูมิภาค และการรับอิทธิพลรูปแบบบ้านเรือนจากภายนอกภูมิภาค บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายรูปแบบบ้านเรือนดังกล่าวในมิติสัมพันธ์กับพลวัตการเปลี่ยนแปลง โดยทำการศึกษาจากเอกสารทางประวัติศาสตร์ และการสำรวจภาคสนามในประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบบ้านเรือนจากกลุ่มตัวอย่างชุมชนและสถานที่ จำนวน 35 แห่งทั่วภูมิภาค ผลการศึกษาพบว่าการแสวงหาแหล่งตั้งถิ่นฐานอันอุดมสมบูรณ์ ภัยสงคราม การปฏิรูปการปกครองของรัฐชาติ และกระบวนการพัฒนาเป็นเมือง เป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดพลวัตของรูปแบบบ้านเรือนในช่วงสองศตวรรษที่ผ่านมา โดยสามารถจำแนกรูปแบบบ้านเรือนตามปัจจัยการก่อกำเนิดและลำดับเวลาได้ 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ เรือนพื้นถิ่นรูปแบบดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ (ปรากฏราวพุทธศตวรรษ 24 เป็นต้นมา) เรือนประยุกต์รูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก (ปรากฏราวพุทธทศวรรษ 2430-2480) เรือนประยุกต์รูปแบบเรือนอีสานและรูปแบบเรือนภาคกลาง (ปรากฏราวพุทธทศวรรษ 2480-2490) และเรือนรูปแบบร่วมสมัย (ปรากฏราวพุทธทศวรรษ 2500 เป็นต้นมา) นอกจากนี้ รูปแบบบ้านเรือนที่ปรากฏก่อน พ.ศ. 2500 มีจำนวนลดลงอย่างรวดและถูกผลัดเปลี่ยนแทนที่ด้วยเรือนรูปแบบร่วมสมัย ซึ่งเป็นที่นิยมแพร่หลายในปัจจุบัน หากไม่มีการตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของรูปแบบบ้านเรือนที่ปรากฏในแต่ละช่วงเวลาในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของภูมิภาค กลุ่มบ้านเรือนดังกล่าวย่อมสูญหายไปตามกาลเวลา  
     คำสำคัญ พลวัต รูปแบบบ้านเรือน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
ผู้เขียน
567200001-4 นาย ธนิศร์ เสถียรนาม [ผู้เขียนหลัก]
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0