2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The process to building network of active ageing elderly in Northeast Thailand. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 มีนาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Conference on Social Sciences, Education and Humanities (SOSEHUM 2017) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Malaysia Doctorate Support Group (MDSG) 
     สถานที่จัดประชุม Thailand 
     จังหวัด/รัฐ Krabi  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 10 มีนาคม 2560 
     ถึง 11 มีนาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 35 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Abstract: The objective of this study to study social networks of active ageing elderly in Northeast, Thailand. The data collected by 20 elderly who is registerd intellectual tank program and local wisdom. Selected the first KI by elderly who attended the event as often as possible in Kalasin Province, Thailand. Then collected next KI by snowball technique. Data were collected using in-depth interviews by Semi-Structured Interview technique (SSI) with interview guideline and observation both participant observation and non-participant observation. Data analyzed by content analysis with ATLAS.ti and present data by described with diagram. Result found that KI building network by relative such as child, son in law and who living in same village nearly sub-district and same district. They had same believe and same interested that organic farming, economy sufficiency and using Thai herb. Purpose to improve quality of life. Sharing activities was knowledge transfer, consultation and resource exchange. And they mutually benefits follows inherit knowledge, reduce cost, increase income, healthy and self-reliant. Keywords: The process to building network, Social Network, Active Ageing Elderly 
ผู้เขียน
567080004-4 นาง พนารัตน์ ศาสนะสุพินธ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0