2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Antimicrobial resistance and genetic diversity of the SXT element in Vibrio cholerae from clinical and environmental water samples in northeastern Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 เมษายน 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Infection, Genetics and Evolution 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier  
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่ 52 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 89-95 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Vibrio cholerae, SXT element, Antimicrobial resistance, Clinical sample and Environmental water sample 
ผู้เขียน
577070025-3 น.ส. วนิดา มาลา [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0