2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577070025-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วนิดา มาลา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WANIDA MALA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จุลชีววิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่  118/2559 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ความหลากหลายในระดับยีนของการดื้อยาของเชื้อวิบริโอ คลอลิรี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Genetic diversity of antimicrobial resistance of Vibrio cholerae in Northeastern Thailand 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 2 สิงหาคม 2558 คำสั่งที่ 1334/2558 ลว. 29 ก.ค.2558 ครั้งที่ 2
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 14 สิงหาคม 2558 สอบครั้งที่ 2 สอบผ่าน ได้สัญลักษณ์ S
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 19 ธันวาคม 2559 ประกาศฉบับที่ 118/2559 ลว. 19 ธันวาคม 2559
F แจ้งผลสอบ 5 พฤษภาคม 2560 สอบผ่าน มีแก้ไข ผลการสอบ Excellent
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 13 มิถุนายน 2560
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คำสั่งที่ 1336/2558 ลว. 29 ก.ค.2558
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 13 มิถุนายน 2560 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. จริยา ชมวารินทร์ คำสั่งที่ 1378/2557 ลว 15 ส.ค.57
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ คำสั่งที่ 1378/2557 ลว 15 ส.ค.57
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Antimicrobial resistance and genetic diversity of the SXT element in Vibrio cholerae from clinical and environmental water samples in northeastern Thailand 
ชื่อวารสาร Infection, Genetics and Evolution 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 April 2017 
ปีที่   ฉบับที่ 52 
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า 89-95  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ SXT element, class 1 integron and multidrug-resistance genes of Vibrio cholerae isolated from clinical and environmental sources in northeast Thailand 
ชื่อวารสาร The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร The SEAMEO Regional Tropical Medicine and Public Health Network (SEAMEO TROPMED Network). 
ISBN/ISSN 0125-1562  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 August 2016 
ปีที่ 47  ฉบับที่
เดือน September  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า 957-966  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ SXT element and antimicrobial resistance genes of Vibrio cholerae non-O1/non-O139 isolated from clinical source and in environment in Khon Kaen, Thailand  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 ธันวาคม 2559 
ชื่อการประชุม The 16th Asia-Pacific Congress of Clinical Microbiology and Infection 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 30 พฤศจิกายน 2559 ถึง 3 ธันวาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Australian Society for Antimicrobials 
สถานที่จัดประชุม The Melbourne Convention Centre, Melbourne, Australia  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract