2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ SXT element, class 1 integron and multidrug-resistance genes of Vibrio cholerae isolated from clinical and environmental sources in northeast Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 สิงหาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health  
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร The SEAMEO Regional Tropical Medicine and Public Health Network (SEAMEO TROPMED Network). 
     ISBN/ISSN 0125-1562 
     ปีที่ 47 
     ฉบับที่
     เดือน September
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 957-966 
     บทคัดย่อ Emergence of multiple drug resistance in Vibrio cholerae has been increasing around the world including Northeast Thailand. In this study, 92 isolates of V. cholerae (50 O1 and 42 non-O1/non-O139 isolates) from clinical and environmental sources in Northeast Thailand were randomly selected and investigated for the presence of SXT element, class 1 integron and antimicrobial resistance genes. Genotypic-phenotypic concordance of antimicrobial resistance was also determined. Using PCR-based assays, 79% of V. cholerae isolates were positive for SXT element, whereas only 1% was positive for class 1 integron. SXT element harbored antimicrobial resistance genes, dfrA1 or dfr18, floR, strB, sul2, and tetA. Overall phenotypic-genotypic concordance of antimicrobial resistance was 78%, with highest and lowest value being for trimethoprim (83%) and chloramphenicol (70%), respectively. Ninety-two percent of V. cholerae O1 strains isolated from clinical sources harbored both dfrA1 (O1-specific trimethoprim resistance gene) and dfr18 (non-O1-specific trimethoprim resistance gene), whereas only 5% of V. cholerae non-O1/non-O139 strains harbored both genes. All V. cholerae O1 isolated from environmental source harbored dfr18 but 48% of V. cholerae non-O1/non-O139 harbored dfrA1. This study indicates that SXT element was the main contributor to the circulation of multiple-drug resistance determinants in V. cholerae strains in Northeast Thailand and that genetic exchange of SXT element can occur in both V. cholerae O1 and non-O1/non-O139 strains from clinical and environmental sources.  
     คำสำคัญ Vibrio cholerae, antimicrobial resistance, class 1 integron, clinical source, environmental source, SXT element 
ผู้เขียน
577070025-3 น.ส. วนิดา มาลา [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0