2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of NG-nitro-L-arginine methyl ester hydrochloride on rat major salivary glands 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 พฤษภาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย/ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
     สถานที่จัดประชุม ราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา 
     จังหวัด/รัฐ สัตหีบ, ชลบุรี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 17 พฤษภาคม 2560 
     ถึง 19 พฤษภาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2017 
     Issue (เล่มที่) 40 
     หน้าที่พิมพ์ 14 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ An association between oral health diseases and hypertension has been proposed. It has been reported that an administration of L-arginine analogues, NG-nitro- L-arginine methyl ester hydrochloride (L-NAME), a substance widely used in animal hypertensive model could decrease salivary flow rate and total protein concentration. However, little information regarding the other biochemical molecules in salivary gland under hypertensive condition has been reported. Therefore, this study we aimed to detect the effect of hypertension on rat salivary glands using different four methods; conventional microscopic technique, matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI-TOF), liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) and Fourier transform infrared (FTIR) micro spectroscopic technique. Male Sprague-Dawley rats were given 40 mg/kg/day of L-NAME in drinking water to induce hypertension for three weeks. The submandibular and sublingual glands from normal and hypertensive rats were used in this study. Our results showed that histological structure of submandibular and sublingual glands has non-significant difference between control and hypertensive group. However, FTIR showed that salivary glands in the hypertensive group have higher concentrations of triglycerides, carbohydrates and proteins than those in control group. In addition, MALDI-TOF technique evidently discreted the salivary glands protein profiles between two groups. Interestingly, the expression of phosphoproteins using LC-MS showed only one identified protein in control group of submandibular gland and 6 proteins of sublingual glands whereas 7 identified proteins were found in hypertensive group of submandibular gland and 8 proteins of sublingual glands. The finding of this study could provide the preferred method for initial detection the abnormal of salivary gland associated with hypertension. 
ผู้เขียน
567070005-8 น.ส. รรินธร สัมฤทธิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0