2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Garcinia mangostana pericarp extract protects against oxidative stress and cardiovascular remodeling via suppression of p47phox and iNOS in nitric oxide deficient rats 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 มีนาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Annals of Anatomy 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
     ISBN/ISSN http://dx.doi.org/10.1016/j.aanat.2017.03.007 
     ปีที่ 2017 
     ฉบับที่ 212 
     เดือน March
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 27-36 
     บทคัดย่อ Nω-Nitro-l-arginine methyl ester (l-NAME)-induced hypertension and cardiovascular remodeling are associated with oxidative stress and inflammation. Garcinia mangostana Linn., has been reported to have antioxidant and anti-inflammatory properties. This study investigated whether G. mangostana pericarp extract (GME) could prevent l-NAME-induced hemodynamic alterations, cardiovascular remodeling, oxidative stress and inflammation in rats. Male Sprague-Dawley rats were given 40 mg/kg/day of L-NAME in drinking water to induce hypertension, and were simultaneously treated with GME at a dose of 200 mg/kg/day. Rats that received l-NAME for five weeks had high blood pressure, left ventricular hypertrophy and thickening of aortic wall. Vascular superoxide production, plasma malondialdehyde (MDA), and plasma tumor necrosis factor alpha (TNF-) were significantly increased in l-NAME-hypertensive rats (p < 0.05). This was consistent with up-regulation of the p47phox NADPH oxidase subunit and iNOS protein expression in aortic tissues (p < 0.05). Low levels of plasma nitric oxide metabolites were observed in L-NAME hypertension. GME prevented the development of hypertension and cardiovascular remodeling induced by L-NAME with reduced oxidative stress and inflammation. These data suggest that GME had a protective effect against L-NAME-induced hypertension and cardiovascular remodeling via suppressing p47phox NADPH oxidase subunit and iNOS protein expression resulting in enhancing NO bioavailability. 
     คำสำคัญ Garcinia mangostana pericarp extract; Hypertension; NO Bioavailability; Oxidative stress; Inflammation; Cardiovascular morphology 
ผู้เขียน
577070001-7 นาย พัฒนพงษ์ บุญพรม [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0