2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The anti-oxidant effects of melatonin derivatives on human gingival fibroblasts. 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 มีนาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Archives of Oral Biology 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier B.V. 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2017 
     ฉบับที่ Volume 79 
     เดือน July
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 55–61 
     บทคัดย่อ Objectives Aim of this in vitro study was to evaluate the anti-oxidant activity of indole ring modified melatonin derivatives as compared with melatonin in primary human gingival fibroblast (HGF) cells. Methods Anti-oxidant activity of melatonin (MLT), acetyl-melatonin (AMLT) and benzoyl-melatonin (BMLT) was evaluated by5 standard methods as follows: 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH); ferric ion reducing antioxidant power (FRAP); superoxide anion scavenging; nitric oxide (NO) scavenging; and thiobarbituric acid reactive substances (TBARs).Evaluation of cellular antioxidant activity (CAA) and protectivity against H2O2 induced cellular damage was performed via MTT assay in HGF cells. Results According to the standard anti-oxidant assays, the antioxidant power of AMLT and BMLT were slightly less than MLT in FRAP and superoxide scavenging assays. In the NO scavenging and TBARs assays, BMLT and AMLT were more potent than MLT, whereas DPPH assays demonstrated that MLT was more potent than others. BMLT and AMLT had more potent anti-oxidant and protective activities against H2O2in HGF cells as compared with MLT. Conclusions MLT derivatives demonstrated different anti-oxidant activities as compared with MLT, depending upon assays. These findings imply that N-indole substitution of MLT may help to improve hydrogen atom transfer to free radicals but electron transfer property is slightly decreased. Anti-oxidant and protective effects of melatonin derivatives (AMLT and BMLT) on human gingival fibroblasts imply the potential use of these molecules as alternative therapeutics for chronic inflammatory oral diseases. 
     คำสำคัญ Melatonin derivatives; Anti-oxidant; Human gingival fibroblast cells; Hydrogen peroxide; Cellular antioxidant activity 
ผู้เขียน
567150004-5 นาย ชวพล พิพัฒน์วัชรเดช [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0