2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 567150004-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ชวพล พิพัฒน์วัชรเดช ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHAWAPON PHIPHATWATCHARADED
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 143/2560 ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ผลของอนุพันธ์เมลาโทนินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Effect of Melatonin Derivatives in Association with Oral Mucositis 
รายละเอียด ดุษฎีนิพนธ์ 
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 26 สิงหาคม 2558
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 20 กรกฎาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 28 กันยายน 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปราโมทย์ มหคุณากร คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 278/2560 ลว.28 สค.2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 278/2560 ลว.28 สค.2560
 
 
 
ทุนอุดหนุนและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2558 ภาคปลาย             รหัสทุน 58212103
รายงานความก้าวหน้า
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The anti-oxidant effects of melatonin derivatives on human gingival fibroblasts. 
ชื่อวารสาร Archives of Oral Biology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier B.V. 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 March 2017 
ปีที่ 2017  ฉบับที่ Volume 79 
เดือน July  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า 55–61  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of melatonin and its benzoyl derivatives for oral mucositis prevention in rats 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 ธันวาคม 2560 
ชื่อการประชุม 8th International Conference on Nutrition And Physical Activity 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 10 ธันวาคม 2560 ถึง 13 ธันวาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Society for Free Radical Research Thai, SFRR Thai 
สถานที่จัดประชุม The Empress International Convention Center  จังหวัด/รัฐ Chiang Mai/Thailand 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 
ชื่อรางวัล Good poster presentation   หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล The Society for Free Radical Research Thai, SFRR Thai 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ THE ACTIVITY ON H2O2-PROTECTION OF MELATONIN AND ITS DERIVATIVES ON HUMAN GINGIVAL FIBROBLAST CELLS 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 ตุลาคม 2561 
ชื่อการประชุม The 2nd International Conference on Advance Pharmaceutical Research  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 12 มีนาคม 2558 ถึง 12 มีนาคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of pharmacy, Rangsit University  
สถานที่จัดประชุม Rangsit University   จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract