2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of melatonin and its benzoyl derivatives for oral mucositis prevention in rats 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 ธันวาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 8th International Conference on Nutrition And Physical Activity 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Society for Free Radical Research Thai, SFRR Thai 
     สถานที่จัดประชุม The Empress International Convention Center 
     จังหวัด/รัฐ Chiang Mai/Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 10 ธันวาคม 2560 
     ถึง 13 ธันวาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
567150004-5 นาย ชวพล พิพัฒน์วัชรเดช [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล Good poster presentation  
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล The Society for Free Radical Research Thai, SFRR Thai 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 12 ตุลาคม 2560 
แนบไฟล์
Citation 0