2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลของอัตราการแช่แข็งและอุณหภูมิทำละลายต่อคุณภาพน้้าเชื้อสุกรแช่แข็ง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 มิถุนายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
     สถานที่จัดประชุม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 มิถุนายน 2560 
     ถึง 23 มิถุนายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 48 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1065-1072 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาผลของอัตราการลดอุณหภูมิในกระบวนการแช่แข็งแบบอังไอไนโตรเจนเหลวที่แตกต่างกัน 2 วิธี ได้แก่ ทรีทเมนต์ 1: -35 ํC เป็นเวลา 5 นาที และ -120 ํC เป็นเวลา 10 นาที และ ทรีทเมนต์ 2: -135 ํC เป็นเวลา 20 นาที ร่วมกับอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการทำละลายน้ำเชื้อ (60 ํC, 8 วินาที; 42 ํC, 25 วินาที; และ 5 ํC, 5 นาที) ต่อการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของตัวอสุจิ การมีชีวิตรอดของอสุจิ และความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้มเซลล์ ผลการศึกษาพบว่า วิธีการแช่แข็ง ทรีทเมนต์ 1 มีผลทำให้คุณภาพน้ำเชื้อด้านการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของตัวอสุจิ และการมีชีวิตรอดของตัวอสุจิ สูงกว่า ทรีทเมนต์ 2 (P<0.05) ส่วนอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการทำละลายน้ำเชื้อพบว่า การทำละลายที่อุณหภูมิ 5 ํC, 5 นาที และ 60 ํC, 8 วินาที มีผลทำให้คุณภาพน้ำเชื้อสูงขึ้นในทุกพารามิเตอร์ที่ทำการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับ 42 ํC, 25 วินาที (P<0.05) อย่างไรก็ตามพบว่าการลดอุณหภูมิในกระบวนการแช่แข็งที่ -35 ํC เป็นเวลา 5 นาที และ -120 ํC เป็นเวลา 10 นาที ร่วมกับอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการทำละลายน้ำเชื้อที่ 5 ํC เป็นเวลา 5 นาที ส่งผลต่อคุณภาพน้ำเชื้อภายหลังการทำละลายดีที่สุด จึงสรุปได้ว่าอัตราการลดอุณหภูมิในกระบวนการแช่แข็งและอุณหภูมิกับเวลาที่ใช้ในการทำละลายน้ำเชื้อมีความสำคัญต่อคุณภาพน้ำเชื้อสุกรแช่แข็ง 
ผู้เขียน
595030053-0 น.ส. ฤทัยพร ราชมัคร [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0