2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อมาลาเรียที่เป็นโรคประจำถิ่นในจังหวัดราชบุรี ปี พ.ศ. 2558 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 มิถุนายน 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารควบคุมโรค 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
     ISBN/ISSN ISSN 1685-6481 
     ปีที่ 43 
     ฉบับที่
     เดือน ตุลาคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า
     บทคัดย่อ การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบย้อนหลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อมาลาเรียของประชาชนในจังหวัดราชบุรี กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชน อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดราชบุรี จำนวน 440 คน แบ่งเป็นกลุ่มผู้ติดเชื้อมาลาเรีย ในช่วงวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 และกลุ่มผู้ไม่ติดเชื้อมาลาเรีย จำนวนกลุ่มละ 220 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับการติดเชื้อมาลาเรียด้วย Multiple conditional logistic regression และนำเสนอด้วยค่า OR และช่วงความเชื่อมั่น 95% ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อมาลาเรียอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ การไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคมาลาเรีย (ORadj = 2.15, 95% CI: 1.052-4.408) การอาศัยอยู่ในพื้นที่ต่ำกว่า 16 ปี (ORadj = 2.96, 95% CI: 1.254-6.978) สถานที่ทำงานอยู่ในป่าหรือสวน และใกล้แหล่งน้ำ (ORadj = 4.06, 95% CI: 1.812-9.087) พฤติกรรมการไม่นอนในมุ้งหรือนอนเป็นบางครั้ง (ORadj = 2.39, 95% CI: 1.146-4.986) การพักค้างคืนในป่าหรือสวน และใกล้แหล่งน้ำ (ORadj = 3.45, 95% CI: 1.672-7.102) การไม่ฉีดพ่นสารเคมีตามผนังบ้าน (ORadj = 2.76, 95% CI: 1.118-6.821) และการขับถ่ายนอกบ้านหรือในป่าหรือสวน และใกล้แหล่งน้ำเป็นประจำ (ORadj = 3.47, 95% CI: 1.787-6.740) ส่วนความรู้และการรับรู้ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการติดเชื้อมาลาเรีย (ORadj 1.70, 95% CI: 0.930-3.098) ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ ควรมีการจัดระบบเฝ้าระวังเชิงรุก โดยให้ทีมเครือข่ายในระดับหมู่บ้านในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางเข้า-ออกประเทศพม่าหรือพักในพื้นที่เสี่ยง และสร้างสื่อให้ความรู้เรื่องโรคมาลาเรียเป็นภาษาท้องถิ่นร่วมกับการให้สุขศึกษาและการจัดบริการฉีดพ่นและมุ้งชุบสารเคมี อีกทั้งการส่งเสริมให้สร้างห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะและสนับสนุนการสร้างอาชีพในพื้นที่ด้วย 
     คำสำคัญ การติดเชื้อมาลาเรีย, ปัจจัยเสี่ยง, โรคประจำถิ่น 
ผู้เขียน
585110008-9 น.ส. สะใบทอง หาญบุ่งคล้า [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0