2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Self-Efficacy in Child Rearing and Quality of Life among Adolescent Mothers in the Northeast of Thailand. 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 กรกฎาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Kathmandu University Medical Journal (KUMJ) 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Kathmandu University School of Medical Sciences (KUSMS) 
     ISBN/ISSN 18122078 
     ปีที่ 15 
     ฉบับที่
     เดือน April-June
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Quality of life, Self-efficacy, Adolescent, Postpartum, Child rearing. 
ผู้เขียน
537110020-8 น.ส. กรรณิการ์ สังวรวงษ์พนา [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0