2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 537110020-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กรรณิการ์ สังวรวงษ์พนา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KANNIKA SUNGWORAWONGPANA
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา สาธารณสุขศาสตร์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ประกาศบว.ฉบับที่ 57/54 ลงวันที่ 7 มิ.ย.54) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) สมรรถนะแห่งตนและความสามารถแห่งตนในการเลี้ยงดูบุตรกับคุณภาพชีวิตของมารดาวัยรุ่นที่อาศัยอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) SELF-EFFICACY, ABILITY OF CHILD REARING AND QUALITY OF LIFE AMONG THE ADOLESCENT MOTHERS IN THE NORTH EAST OF THAIALND  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 24 พฤษภาคม 2554
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 24 พฤษภาคม 2554
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 8 ธันวาคม 2558
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 ธันวาคม 2558
D อนุมัติเค้าโครง 5 มกราคม 2559
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 20 เมษายน 2559
F แจ้งผลสอบ 25 เมษายน 2559
F รับรองการแก้ไข 29 เมษายน 2559
F แจ้งความจำนงสำเร็จการศึกษา (บว.20)
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 23 พฤษภาคม 2559 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. บัณฑิต ถิ่นคำรพ คำสั่งคณะสาธาฯ ที่ 517/2555 ลงวันที่ 1 ต.ค. 2555 (เดิม ดร.ขนิษฐา วรธงชัย)
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Self-Efficacy in Child Rearing and Quality of Life among Adolescent Mothers in the Northeast of Thailand. 
ชื่อวารสาร Kathmandu University Medical Journal (KUMJ) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Kathmandu University School of Medical Sciences (KUSMS) 
ISBN/ISSN 18122078  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 July 2017 
ปีที่ 15  ฉบับที่
เดือน April-June  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ