2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Tail Biting Low Density Parity Check Convolutional Codes over Rain Fade channel 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 กรกฎาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 31st International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2016) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The KIEE (Korea Institute of Electronics Engineers) and the IECEJ (Institute of Electronics and Communication Engineers of Japan) and held at Hanyang University 
     สถานที่จัดประชุม Okinawa Jichikaikan in Naha, Okinawa, Japan 
     จังหวัด/รัฐ Okinawa 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 10 กรกฎาคม 2559 
     ถึง 13 กรกฎาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 31 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 657-660 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Rain fade is one of important effects that can not be avoided in Ka-band satellite communications. In order to reduce the effect of rain fade, Tail-Biting low density parity check convolutional codes (TB codes) that have high performance and low complexity is considered. Simulation results show that TB codes with small size of memory can achieve significant coding gain over worst case for rain fade condition. Moreover, the comparison between high performance LDPC and TB codes is also presented. It is found that TB codes with memory of 159 can beat LDPC codes at BER 10-5 . 
ผู้เขียน
575040101-7 น.ส. อริษา วงษ์ศรีวอ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0