2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 575040101-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อริษา วงษ์ศรีวอ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ARISA WONGSRIWOR
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ไฟฟ้า  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขความผิดพลาดของรหัสแอลดีพีซีด้วยวิธีการชอร์ตเทนนิง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) PERFORMANCE IMPROVEMENT OF LOW DENSITY PARITY CHECK CODE BY SHORTENING 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 พฤศจิกายน 2559 คำสั่งคณะที่ 1107/2559 ลว. 24 พฤศจิกายน 2559
D อนุมัติเค้าโครง 7 ธันวาคม 2559 อนุมัติ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 24 มิถุนายน 2560 คำสั่งคณะที่ 472/2560 ลว. 29 พฤษภาคม 2560
F แจ้งผลสอบ 26 มิถุนายน 2560 GOOD
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 4 กรกฎาคม 2560 ตามหนังสือที่ ศธ0514.4.1.11/ว1226 4 ก.ค. 2560
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 11 สิงหาคม 2560 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วิระสิทธิ์ อิ่มถวิล คำสั่งคณะฯที่ 65/2558 ลว. 20 มกราคม 2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2559 ภาคปลาย
รายการติดตาม
การโอนเงิน


 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Design of Rate-Compatible LDPC Codes based on Uniform Shortening Distribution 
ชื่อวารสาร Engineering and Applied Science Research (EASR) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Engineering, Khon Kean University 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 July 2017 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Tail Biting Low Density Parity Check Convolutional Codes over Rain Fade channel 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 กรกฎาคม 2559 
ชื่อการประชุม The 31st International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2016) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 10 กรกฎาคม 2559 ถึง 13 กรกฎาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The KIEE (Korea Institute of Electronics Engineers) and the IECEJ (Institute of Electronics and Communication Engineers of Japan) and held at Hanyang University 
สถานที่จัดประชุม Okinawa Jichikaikan in Naha, Okinawa, Japan  จังหวัด/รัฐ Okinawa 
Proceeding Paper Volume 31  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 657-660  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Construction of High Rate TB-LDPC Convolutional Codes from LDPC Codes 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 กรกฎาคม 2560 
ชื่อการประชุม The 6th KKU International Engineering Conference 2016 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 3 สิงหาคม 2559 ถึง 5 สิงหาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Faculty of Engineering, Khon Kaen University. 
สถานที่จัดประชุม Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 63  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract