2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Design of Rate-Compatible LDPC Codes based on Uniform Shortening Distribution 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 กรกฎาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Engineering and Applied Science Research (EASR) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Engineering, Khon Kean University 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Information shortening is a methodology to construct the rate-compatible codes. Recently, LDPC codes have been shown that uniform shortening distribution is a criterion to achieve excellent performance. The difficulty is that the information nodes must be appropriately selected. To solve this problem, this paper proposes a design of parity-check matrix of LDPC codes in which the uniform shortening distribution is satisfied. With this technique, exceptionally high-performance rate-compatible LDPC codes are achieved.  
     คำสำคัญ Insert known bit, Rate compatible, LDPC codes, Uniform shortening distribution 
ผู้เขียน
575040101-7 น.ส. อริษา วงษ์ศรีวอ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0