2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Construction of High Rate TB-LDPC Convolutional Codes from LDPC Codes 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 กรกฎาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 6th KKU International Engineering Conference 2016 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Faculty of Engineering, Khon Kaen University. 
     สถานที่จัดประชุม Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 3 สิงหาคม 2559 
     ถึง 5 สิงหาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 63 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ High data rate is fundamental requirement for modern digital communications. In this paper, high rate Tail-Biting LDPC convolutional codes (TB codes) that can support high data rate are considered. The construction of high rate TB codes from short length LDPC codes is thoroughly described. Simulations show that high rate TB codes can achieved excellent performance. Moreover, TB codes with memory of 125 derived from simple LDPC codes can provide identical performance comparing to standard LDPC block code. 
ผู้เขียน
575040101-7 น.ส. อริษา วงษ์ศรีวอ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0