2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Does Dividend Payouts Predict Earnings Persistence?: Evidence from an Emerging Market 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 6 กรกฎาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม SIBR 2017 (Osaka) Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Society of Interdisciplinary Business Research 
     สถานที่จัดประชุม Ark Hotel Shinsaibashi 
     จังหวัด/รัฐ Osaka, Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 6 กรกฎาคม 2560 
     ถึง 7 กรกฎาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 6 (2017) 
     Issue (เล่มที่) 4 (July) 
     หน้าที่พิมพ์ Paper ID s17-076 
     Editors/edition/publisher Society of Interdisciplinary Business Research 
     บทคัดย่อ In this paper, it investigates whatever dividend payouts are associated with earnings persistence in the context of an emerging market country. Two dividend features namely dividend-paying status and dividend payout ratio were examined. Using a sample of non-financial listed companies in the Stock Exchange of Thailand during the period of year 2000-2014, the samples consisted of 418 firms and 3,398 firm-year observations. Panel OLS regression was used to test the hypotheses. The results showed that dividend-paying status was significant positive association with earnings persistence. It implies that the firms that pay dividends provide stronger earnings persistence more than those not. However, it did not find any evidence that indicated the dividend payout ratio as an indicator of earnings persistence. Other factors, it found the significant positive association between earnings persistence and firm size, firm profitability, and fixed asset turnover. It means that earnings persistence is stronger (weaker) whether the size of firm size or firm profitability or fixed asset is larger (smaller). It also revealed the firm leverage was significant negative association with earnings persistence. It means that earnings persistence is stronger (weaker) whether the size of firm leverage is smaller (larger). 
ผู้เขียน
575210011-2 น.ส. ทิพย์สุดา บุตราช [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 1