2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ จุดสำคัญในการปรับปรุงอายุการใช้งานและผลผลิตตลอดชั่วอายุของแม่สุกร 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 กรกฎาคม 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารเกษตร 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
     ISBN/ISSN ISSN 0857-0841 
     ปีที่ 2558 
     ฉบับที่
     เดือน กันยายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า 367-378 
     บทคัดย่อ การปรับปรุงอายุการใช้งานของแม่สุกรนั้นมีความสำคัญมากในการผลิตสุกร โดยส่งผลต่อต้นทุนและประสิทธิภาพการผลิตและมีความสัมพันธ์กับการให้ผลผลิตตลอดชั่วชีวิตของแม่สุกร อายุการใช้งานของแม่สุกรเป็นลักษณะที่มีความซับซ้อนสามารถแปลความได้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการศึกษา สามารถคัดเลือกได้โดยตรงจากลักษณะ ระยะเวลาการให้ผลผลิตตลอดช่วงชีวิต, การให้ผลผลิตตลอดช่วงชีวิตหรือ การคงอยู่หรือไม่อยู่ในฝูงในช่วงที่กำหนด การคัดเลือกโดยอ้อมจากลักษณะที่มีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมสูง เช่น โครงสร้างของกีบและขา ค่าอัตราพันธุกรรมอายุการใช้งานของแม่สุกรอยู่ในช่วงต่ำถึงปานกลาง (0.03-0.27) ในการประเมินคุณค่าการผสมพันธุ์ (estimated breeding value; EBV) ซึ่งสามารถแบ่งการวิเคราะห์ อายุการใช้งานของแม่สุกร ได้ 2 แบบ คือ แบบที่ 1 ลักษณะที่เก็บข้อมูลแบบต่อเนื่อง (continuous traits) เช่น การให้ผลผลิตตลอดช่วงชีวิต โดยใช้การวิเคราะห์ด้วย proportional hazard model หรือ survival แบบที่ 2 ลักษณะที่เก็บข้อมูลแบบ ไบนารี (binary) เช่น การแสดงการคงอยู่หรือไม่อยู่ในฝูงในช่วงที่กำหนด (stayability) การใช้เทคโนโลยีทางด้านอณูพันธุศาสตร์และเครื่องหมายพันธุกรรมมาช่วยในการคัดเลือกลักษณะอายุการใช้งาน โดยมียีนเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับการอยู่รอดของแม่สุกรเช่น Keratin 8 (KRT8), Fas-associated factor 1 (FAF1) และ Parathyroid hormone type I receptor (PTH1R) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับอาการขาอ่อนแอและความหนาแน่นมวลกระดูกจึงมีความเป็นไปได้ในการปรับปรุงพันธุกรรมอายุการใช้งานในแม่สุกร นอกจากนี้ ยังต้องให้ความสำคัญการเลี้ยง,การให้อาหารและการจัดการอื่นๆรวมด้วย เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมให้สุกรสามารถแสดงศักยภาพออกมาให้มากที่สุดอีกด้วย ในการตรวจเอกสารครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออายุการใช้งานของแม่สุกร เพื่อใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรต่อไป Sow longevity is very important in pig production. Sow longevity affects production cost and production efficiency in pig production systems because it associated with the lifetime productivity of sows. Sow longevity is a complex trait and definition can be different depending on purpose of study. Longevity can be selected from direct selection such as length of productive life, lifetime production and stayability. Additionally, Longevity also can be selected from indirect selection can select by a genetically highly correlated trait as feet and leg soundness. Heritability of longevity has ranged from low to moderate (0.03-0.27). Estimated breeding value of longevity traits can divide into two types of data 1) Continuous database lifetime productivity, which can be analyzed by proportional hazard model or survival model. 2) Binary data as stayability, it represents the probability that a sow is in herd at fixed parity. Molecular genetics technology and genetic markers to assist in the selection of longevity, which associated with sow longevity such as Keratin 8 (KRT8), Fas-associated factor 1 (FAF1) and Parathyroid hormone type I receptor (PTH1R), which this gene associated with leg weakness and bone mineral density. It is possible to improve genetic for sow longevity. Moreover feeding and other management are important to increase sow longevity. The aim of this review was to investigate the factors that influence the sow longevity and approach to improve production efficiency in pig production. 
     คำสำคัญ อายุการใช้งาน(Longevity) ผลผลิตตลอดชั่วอายุ(lifetime productivity) แม่สุกร(sow) 
ผู้เขียน
567030013-3 นาย สรรพสิทธิ แปลงแก้ว [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0