2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 567030013-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สรรพสิทธิ แปลงแก้ว ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SUPPASIT PLAENGKAEO
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา สัตวศาสตร์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่  118/2559 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การประเมินพันธุกรรมของลักษณะอายุการใช้งานและขนาดครอกของสุกรทางการค้าในประเทศไทย 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) GENETIC EVALUATION OF LONGEVITY AND LITTER SIZE OF COMMERCIAL PIGS IN THAILAND 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 23 สิงหาคม 2560 คำสั่งที่ 373/2560 ลว 9/8/2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 24 สิงหาคม 2560 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 26 ธันวาคม 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 26 มีนาคม 2562 คำสั่งสอบที่ 141/2562 ลว 8/3/2562
F แจ้งผลสอบ 28 มีนาคม 2562
F รับรองการแก้ไข 19 เมษายน 2562
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 15 พฤษภาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D สลับกับ 308 แก่ไข 308 แล้ว เหลือ 306/แก้ไขก่อนเข้าปก
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา คำสั่งที่ 322/2557 ลว 5/8/2557
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. วุฒิไกร บุญคุ้ม คำสั่งที่ 337/2560 ลว 11/07/2560
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ จุดสำคัญในการปรับปรุงอายุการใช้งานและผลผลิตตลอดชั่วอายุของแม่สุกร 
ชื่อวารสาร วารสารเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ISBN/ISSN ISSN 0857-0841  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 กรกฎาคม 2558 
ปีที่ 2558  ฉบับที่
เดือน กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
หน้า 367-378  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการให้ไข่ในไก่พื้นเมืองไทย(พันธุ์ประดู่หางดำ) 
ชื่อวารสาร แก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 มิถุนายน 2559 
ปีที่ 44  ฉบับที่ พิเศษ2 
เดือน มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า 386-394  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Genetic correlation and genome-wide association study (GWAS) of the length of productive life, days open, and 305-days milk yield in crossbred Holstein dairy cattle 
ชื่อวารสาร Genetics and Molecular Research (GMR) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Genetics and Molecular Research - FUNPEC-RP 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 May 2017 
ปีที่ 2017  ฉบับที่ 16 
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Estimation of Genetic and Genomic Parameters of Sow Longevity Traits in Thailand Commercial Farm 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 พฤศจิกายน 2557 
ชื่อการประชุม The 16th Asian-Australasian Associations of Animal Production Socities 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 10 พฤศจิกายน 2557 ถึง 14 พฤศจิกายน 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Indonesian Society of Animal Sciences 
สถานที่จัดประชุม Faculty of Animal Sciences Universitas Gadjah Mada  จังหวัด/รัฐ Yogyakarta 
Proceeding Paper Volume 2014  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 200  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Subandriyo et al 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper