2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Estimation of Genetic and Genomic Parameters of Sow Longevity Traits in Thailand Commercial Farm 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 พฤศจิกายน 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 16th Asian-Australasian Associations of Animal Production Socities 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Indonesian Society of Animal Sciences 
     สถานที่จัดประชุม Faculty of Animal Sciences Universitas Gadjah Mada 
     จังหวัด/รัฐ Yogyakarta 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 10 พฤศจิกายน 2557 
     ถึง 14 พฤศจิกายน 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2014 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 200 
     Editors/edition/publisher Subandriyo et al 
     บทคัดย่อ The objective of this study wasto estimate genetic parametersand genetic trends ofsow longevity traits usingthe phenotypes and genotypes obtained with the IlluminaPorcineSNP60 BeadChip from boars and sows. Sow longevity traits included length of productive life (LPL), culling parity (CP)and culling ages (CA).Estimated breeding values (EBV) and genomic estimated breeding values (GEBV) were evaluated using Animal Model and Single-Step Prediction including general pedigree and genomic relationships. Variance components were estimated by AIREML. The heritability estimates obtained with genomic information of LPL, CPand CAranged from0.026-0.035, 0.030-0.036and 0.025-0.032 respectively. Spearman rank correlations between EBV and GEBV ofLPL, CPand CAranged from0.50-0.99, 0.78-0.99 and 0.82-0.99 respectively.The genetic trends of EBV wereslightly different from GEBV of LPL,CPand CAboth Landrace and Large White sows.The estimated by GEBV gave decreasing in downward bias in both Landrace and Large White.Genomic selection has the potential to improve genetic progress of sow longevity traits. 
ผู้เขียน
567030013-3 นาย สรรพสิทธิ แปลงแก้ว [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0