2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Genetic correlation and genome-wide association study (GWAS) of the length of productive life, days open, and 305-days milk yield in crossbred Holstein dairy cattle 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 พฤษภาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Genetics and Molecular Research (GMR) 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Genetics and Molecular Research - FUNPEC-RP 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2017 
     ฉบับที่ 16 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ In this study, we estimated the genetic parameters and identified the putative quantitative trait loci (QTL) associated with the length of productive life (LPL), days open (DO), and 305-day milk yield for the first lactation (FM305) of crossbred Holstein dairy cattle. Data comprising 4,739 records collected between 1986 and 2004 were used to estimate the variance-covariance components using the multiple-trait animal linear mixed models based on the average information restricted maximum likelihood (AI-REML) algorithm. Thirty-six animals were genotyped using the Illumina BovineSNP50 Bead Chip [>50,000 single nucleotide polymorphisms (SNPs)] to identify the putative QTL in a genome-wide association study. The heritability of the production trait FM305 was 0.25 and that of the functional traits, LPL and DO, was low (0.10 and 0.06, respectively). The genetic correlation estimates demonstrated favorable negative correlations between LPL and DO (−0.02). However, we observed a favorable positive correlation between FM305 and LPL (0.43) and an unfavorable positive correlation between FM305 and DO (0.1). The GWAS results indicated that 23 QTLs on bovine chromosomes 1, 4, 5, 8, 15, 26, and X were associated with the traits of interest, and the putative QTL regions were identified within seven genes (SYT1, DOCK11, KLHL13, IL13RA1, PRKG1, GNA14, and LRRC4C). In conclusion, the heritability estimates of the LPL and DO were low. Therefore, the approach of multiple-trait selection indexes should be applied, and the QTL identified here should be considered for use in marker-assisted selection in the future. 
     คำสำคัญ Functional traits; Crossbred Holstein; Genetic correlation; SNPs; Genome-wide association study; QTL regions 
ผู้เขียน
527030029-4 นาย ภาคภูมิ เสาวภาคย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
567030013-3 นาย สรรพสิทธิ แปลงแก้ว
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
557030027-1 น.ส. รัตติกาล สุวรรณสิงห์
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0